ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη / χρήστη του δικτυακού αυτού τόπου υπόκειται στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου για την προστασία του ατόμου από την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου, και στους όρους του παρόντος τμήματος της ιστοσελίδας μας.

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση ο διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

Ο δικτυακός χώρος της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και αποσκοπεί στην καλύτερη εφαρμογή και ορθή πρακτική υπηρεσιών διαδικτύου, προς το συμφέρον των χρηστών του και των μελών, φίλων και εθελοντών και καταθετών στον ειδικό λογαριασμό «κουμπαρά» του Διαζώματος .

Όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Σε περίπτωση εγγραφής σας, μέσα από την ιστοσελίδα μας, ως μέλους, φιλου, εθελοντή ή καταθέτη ( στον ειδικό λογαριασμό «κουμπαρά» του Διαζώματος) της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ και τον διακριτικό τίτλο ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, θα σας ζητηθεί να δηλώσετε τα βασικά προσωπικά σας στοιχεία προκειμένου να εγγραφείτε, αλλα κα για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας, με αποκλειστικό σκοπό την προώθηση των στόχων της εταιρείας.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εγγραφή σας στην εταιρεία, την διεκπεραίωση της καταβολής της ετήσιας συνδρομής και την ηλεκτρονική πρόσβαση για την κατάθεση χρημάτων στον «κουμπαρά» του Διαζώματος μέσω του σχετικού link. Ο διαχειριστής είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για την βελτίωση της προώθησης των σκοπών της εταιρείας. Τυχόν, αποδέκτες προσωπικών δεδομένων, δύνανται να είναι υπηρεσίες ή φορείς που ενδεχομένως μεσολαβούν για την προώθηση, υποστήριξη και εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνον των σκοπών της εταιρείας.

Ο διαχειριστής του διαδικτυακού τόπου της ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ, διαφυλάσσει με ασφάλεια τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Προσωπικά στοιχεία χρηστών κοινοποιούνται επίσης στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήμάτος τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο χρήστης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα. Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία της εταιρείας (info@episkinion.org) προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για τα καταχωρημένα στοιχεία του για τη διόρθωσή τους, την αλλαγή ή τη διαγραφή τους.

Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες / υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου. Διευκρινίζεται ότι ο διαδικτυακός μας χώρος διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο με το ονοματεπώνυμο και το τυχόν δηλωθέν επάγγελμα.

Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες

Ο παρόν δικτυακός τόπος περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το διαχειριστή του αλλά από τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο διαχειριστής του παρόντος δικτυακού τόπου για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Web Design και Κατασκευή Ιστοσελίδων AGiLETEQ