ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ - Κίνηση Πολιτών Για Την Ανάδειξη Του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών

ΣΚΟΠΟΙ

Οι σκοποί  της εταιρείας είναι αποκλειστικά πολιτιστικοί και βασίζονται στην από κοινού συνεργασία τόσο με φορείς της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων , της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, με συλλόγους, ενώσεις ,και μη κυβερνητικές οργανώσεις  που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άλλα νομικά πρόσωπα, ή και φυσικά πρόσωπα κατά περίπτωση, και  δεν μπορούν  ποτέ να γίνουν έστω και έμμεσα κερδοσκοπικοί.
Ειδικότερα
Η συμβολή στην προστασία και την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, στη σύνδεση του με όλα τα  θέατρα της Αττικης και τα μνημεία των Αχαρνών, καθώς και στη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Αχαρνών , στην προβολή της Αρχαιολογικής  Συλλογής Αχαρνών  , σε συνδυασμό με την ανάπτυξη και την προβολή της σύγχρονης πολιτιστικής εξέλιξης και δημιουργίας.
Η ευαισθητοποίηση και υποστήριξη μέσω δικτύου πολιτών όλων των φορέων που σχετίζονται με την αποκατάσταση, την ανάδειξη του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών και τη διάδοση των αξιών της πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Αχαρνών .
Η υποστήριξη της καταγραφής και τεκμηρίωσης του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών με στόχο την αξιοποίησή του ως πηγή γνώσης για την αρχαιολογική επιστήμη και την εξέλιξη της τέχνης του θεάτρου.
Η παρουσίαση και προβολή στο ευρύ κοινό των στοιχείων που αφορούν στην έρευνα, την προστασία και τη διαχείριση των αρχαίων θεάτρων γενικά, με στόχο την αναγνώριση της αξίας τους και ως χώρων καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας από την αρχαιότητα ως σήμερα, όπου αρχαιότητα και σύγχρονος πολιτισμός μπορούν να συμβιώνουν σε μία αρμονική συνέχεια χώρου και χρόνου, και ειδικότερα των στοιχείων που αφορούν στο  Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.
Ο σεβασμός στο βαθμό διατήρησης της αυθεντικότητας του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών με την εξασφάλιση όλων των συνθηκών προστασίας του κατά την τυχόν σύγχρονη χρήση του.
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΚΟΠΩΝ.
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η Εταιρεία ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ επιδιώκει:
Τη διαμόρφωση κινήματος πολιτών  , την ανάπτυξη του πνεύματος του εθελοντισμού και την προβολή του αισθήματος της εισφοράς εργασίας χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με αίτημα και στόχο  την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, και την ανάπλαση του  ευρύτερου  περιβάλλοντος  χώρου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.
Την προκήρυξη  διαγωνισμού για υποβολή προτάσεων για την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού στην ευρύτερη περιοχή του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, με στόχο την ενσωμάτωση του στη σύγχρονη κοινωνική ζωή και τα σύγχρονα αναπτυξιακά σχήματα μέσω του χωροταξικού , του πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.  .
Τη συνεργασία και ενότητα στη δράση των αρμόδιων Υπουργείων (Πολιτισμού και Τουρισμού , Παιδείας, Περιβάλλοντος κ.ά.), των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, και κυρίως του Δήμου Αχαρνών Αττικής , αλλά και της  Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, τοπικών συλλόγων και των φυσικών προσώπων που ενδιαφέρονται για την αρχαιολογική, αρχιτεκτονική, φιλολογική, ιστορική, γεωγραφική, τεχνολογική και καλλιτεχνική έρευνα ,τεκμηρίωση και διαχείριση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών σύμφωνα και με τις συνταγματικές επιταγές αλλά και με όσα ορίζει η Συνθήκη της  Γρανάδας,  σε συνδυασμό με την ισχύουσα νομοθεσία..
Την ενθάρρυνση και την υποστήριξη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  για τη δημιουργία «Δικτύου Πόλεων Αρχαίων Θεάτρων».
Τη διεθνή συνεργασία μεταξύ των φορέων και των προσώπων, που δραστηριοποιούνται σε συναφή πεδία.
Τη διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, και λοιπών εκδηλώσεων, την προκήρυξη  μαθητικών  διαγωνισμών με χρηματικά έπαθλα,  την παραγωγή ενημερωτικών και άλλων εκδόσεων, σε έντυπη και ψηφιακή μορφή με στόχο την ευαισθητοποίηση των πολιτών και την υποστήριξη του έργου της Εταιρείας.
Τη δημιουργία  ιστοτόπου και ιστολογίου  για την επικοινωνία  με την Εταιρεία και την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου σχετικά με το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.
Την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και του Διαδικτύου για τη δημιουργία ψηφιοποιημένου υλικού που αφορά στο Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών, και την διαχείριση του υλικού αυτού. Οι παραπάνω ενέργειες αποβλέπουν στη διατήρηση-διάσωση πολύτιμων αρχιτεκτονικών και λοιπών στοιχείων, στην ανάδειξη και προβολή στο ευρύ κοινό του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών, στην ενημέρωση και υποστήριξη επιστημόνων-ερευνητών, καθώς και στην ανάπτυξη ειδικών εφαρμογών που θα ενισχύουν την εκπαίδευση, το ενδιαφέρον του κοινού,  και την προσέλκυση επισκεπτών στο χώρο του.
Την αρωγή στη χρηματοδότηση των αναγκαίων ερευνών, μελετών και δράσεων για την αποκατάσταση, ανάδειξη και αξιοποίηση του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών με συστηματική αναζήτηση πόρων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, και με παράλληλη ευαισθητοποίηση και προσέλκυση χορηγών. Η Εταιρεία «ΕΠΙΣΚΗΝΙΟΝ» θα διασφαλίζει ότι τα κονδύλια που θα προσφέρονται από τους χορηγούς, θα επενδύονται εξ ολοκλήρου στο συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο χορηγήθηκαν.
Την  ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση τόσο φυσικών , όσο και νομικών προσώπων σχετικά  με το θεσμό υιοθεσίας  του Αρχαίου Θεάτρου Αχαρνών ,μέσω καταβολής   χρηματικών ποσών στον ειδικό λογαριασμό του  « ηλεκτρονικού κουμπαρά» του  σωματείου «ΔΙΑΖΩΜΑ» .
Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία ή τη διερεύνηση, μέσω κατάλληλων νομικών μορφών, συμπράξεων, κοινοπραξιών ή άλλων φορέων, που αναλαμβάνουν τη μελέτη, την εκτέλεση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση έργων ή δράσεων, που συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλει στην ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κράτους, φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου ή Ιδιωτικού δικαίου και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Την ενθάρρυνση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υιοθέτηση του θεσμού του «πολιτιστικού τέλους» και την ανάληψη δράσεων που συγκλίνουν προς αυτές του «Δικτύου Πόλεων Αρχαίων Θεάτρων»  .
Τη δημιουργία συμβατικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης  και ειδικής ιστοσελίδας, με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου αναφορικά με την ιστορία , την αρχιτεκτονική κτλ των αρχαίων θεάτρων, αλλά και του αρχαίου θεάτρου ως θεατρικό δρώμενο,  γενικά και ειδικότερα σε θέματα που αφορούν στο Αρχαίο Θέατρο  Αχαρνών.
Τη διοργάνωση  εκπαιδευτικών  σεμιναρίων και ειδικών προγραμμάτων  για τους πολίτες και ειδικότερα για  τους μαθητές  για την καλύτερη ενημέρωση τους σχετικά με το Αρχαίο Θέατρο Αχαρνών.
Τη δημιουργία , σε συνεργασία με το  αντίστοιχο τμήμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτιστικών Διαδρομών, των  «Ευρωπαϊκών Δρόμων Αρχαίων Θεάτρων» ,  με χαρτογράφηση των διασυνοριακών  διαδρομών προς τα Αρχαία Θέατρα της Ευρώπης, και  την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού .
Τη  διοργάνωση πολιτιστικών εκδρομών , ταξιδιών και κρουαζιέρων με σκοπό την επίσκεψη αρχαίων θεάτρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η αναφορά των ανωτέρω μέσων είναι ενδεικτική. Με απόφαση των μελών της Εταιρείας είναι δυνατόν να ορίζονται και άλλες μορφές δράσης για την υλοποίηση των σκοπών της.

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ

 1. Μαρία Πλάτωνος - Γιώτα, αρχαιολόγος
 2. Χρήστος Τσεβάς, Ζωγράφος
 3. Παπανίκα Καίτη, Ηθοποιός
 4. Κασσωτάκη Έλενα, προϊσταμένη  Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορικής Έρευνας του Δήμου Αχαρνών
 5. Τσουκλίδης Νίκος, προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτισμού του Δήμου Αχαρνών
 6. Βασίλης Νίκας , Επίτιμος Πρόεδρος ΕΟΣ Αχαρνών

Α.Τακτικά  μέλη-  εταίροι:

Μαρία  Μίχα του Παναγιώτη και της Αιμιλίας , νόμιμη εκπρόσωπος
Στυλιανός  Βέλλας του Γεωργίου και της Ανθούλας, ταμίας
Κωνσταντίνα  συζ. Γεωργίου Σκορδέλη, το γένος Παναγιώτη και Δήμητρας Γαβριήλ,
Ισιδώρα συζ. Ιωάννη Παγώνα, το γένος Κωνσταντίνου και Αικατερίνης Γκίκα,
Παναγιώτης   Βρεττός  του Σωτηρίου  και της Μαρίας,
Καλλιόπη Σκορδέλη του Γεωργίου και της Κωνσταντίνας,
Νίκη συζ. Αναστασίου Μαρίνη το γένος Κωνσταντίνου Χατζηπέτρου,
Παρασκευή Δαμάσκου του Σπυρίδωνος και της Αμαλίας ,
Ελευθέριος  Αραπλής του Ιωάννη και της Ελένης

B.Αρωγά  επιστημονικά μέλη :

Σοφία  Ζουμπάκη του Bασιλείου  και της Κανέλλας,
Γρηγόριος   Πουταχίδης  του Κωνσταντίνου και της Χριστίνας,
Σωτήριος   Δαμάσκου του Αναστασίου και της Αιμιλίας,  
Κλεονίκη συζ. Βασιλείου Τσολακίδου το γένος  Χρήστου  και Κυριακής Τούμπη

ΜΕΛΗ - ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ - ΦΙΛΟΙ

 1. Alging Peter, Νομικός
 2. Αγγελή Σοφία
 3. Αγγελικάκης Ιωάννης, Συνταξιούχος Ι.Γ.Μ.Ε.
 4. Αγγελοπούλου Χρυσούλα, Οικιακά
 5. Αγγέλου Σταυρούλα, Οικονομολόγος-Δημ. Σύμβουλος
 6. Αγκουριδάκη Σταματία, Δημόσιο ίδρυμα κωφών
 7. Αδαμόπουλος Γιώργος, Συνταξιούχος
 8. Αθανασιάδου Δάφνη, Αρχιτέκτων
 9. Άλγκινγ Παναγιώτης Κάρολος, Μαθητής
 10. Αλεξίου Παναγιώτης, Ταχυδρόμος
 11. Αλιφέρη Ελένη, Δικηγόρος
 12. Αμπαρτζάκης Κωνσταντίνος, Ελεύθερος Επαγγελματίας
 13. Αναγνωστόπουλος Νικήτας, Συντηρητής Αρχαιοτήτων
 14. Αναγνωστοπούλου Ειρήνη, Αρχαιολόγος
 15. Αναγνώστου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός
 16. Αναστασία Ανθή, Οικιακά
 17. Ανθη Αικατερίνη, Συνταξιούχος
 18. Αντωνίου Ιωάννης, Δημ. Υπάλληλος
 19. Αντωνοπούλου Ουρανία, Δικηγόρος
 20. Αρβανίτη Βασιλική, Καθηγήτρια
 21. Αρβανίτη Ελένη
 22. Αρβανίτη Κωνσταντίνα, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 23. Αρβανίτης Γεώργιος
 24. Αρχοντάκη Ειρήνη, Θεολόγος
 25. Αρχοντάκης Αντώνης, Φοιτητής
 26. Αρχοντάκης Παναγιώτης, Φοιτητής
 27. Ασημάκης Ευστάθιος, Αγρότης
 28. Ασπραδάκης Παντελής, Βουλευτής
 29. Αττιλάκου Ελένη, Καθηγήτρια
 30. Αφεντούλη Δέσποινα, Δρ. Κοινωνιολογίας – Δημοσιογράφος
 31. Αχτσής Ευάγγελος, Συνταξιούχος
 32. Βαγιακάκου Καλλιόπη, Ανεργη
 33. Βαθρακοκοίλη Στέλλα, Φιλόλογος
 34. Βαρελά Ισιδώρα, Συμβολαιογράφος
 35. Βαρελάς Χρήστος, Συνταξιούχος
 36. Βασιλείου Νικόλαος
 37. Βασιλείου Νικόλαος
 38. Βασιλόπουλος Κωνσταντίνος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 39. Βασιλόπουλος Χρήστος, Τεχνίτης Ξυλουργός
 40. Βασιλοπούλου Ελισάβετ, Δημοτική Υπάλληλος
 41. Βασιλοπούλου Κυριακή, Ιδιωτική Υπάλληλος
 42. Βησσαράκη Βασιλική, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 43. Βησσαράκη-Μαρίνη Μαρία, Συνταξιούχος
 44. Βησσαράκης Αλέξανδρος, Αρχιτέκτων
 45. Βλάχος Πέτρος, Υπάλληλος
 46. Βούλγαρης Νικόλαος, Καθηγητής Πανεπιστημίου
 47. Βουργέντη Μαρία, Συνταξιούχος
 48. Βραχνής Δημήτριος, Οικονομολόγος
 49. Βρεττός Κωνσταντίνος, Μηχανικός ΕΜΠ
 50. Βρεττός Μιχαήλ, Επιχειρηματίας
 51. Βρεττός Ντίνος , βουλευτής, μηχανικός ΕΜΠ
 52. Βρεττός Σπύρος, Μεσίτης Αστικών Συμβάσεων
 53. Βρεττός Σπύρος του Ιώαννη, Καθηγητής
 54. Βρεττού Αικατερίνη, Συμβολαιογράφος
 55. Γαβριήλ Ιωάννα, Καθηγήτρια Ψυχιατρικής-Ψυχαναλύτρια
 56. Γαβριήλ Ιωάννης, Πολ. Μηχανικός
 57. Γαβριήλ Παναγιώτης
 58. Γαβριήλ Φωτεινή, Υπάλληλος Δ.Ε.Η.
 59. Γεωργακοπούλου Σοφία, Λατινίστρια
 60. Γεωργαλά Αναστασία, Οικιακά
 61. Γεωργιάδου Ελισσάβετ, Συντ. Δημοσίου
 62. Γεωργοπούλου Μαριάννα
 63. Γεωργουσοπούλου Θεοδώρα, Αρχαιολόγος
 64. Γιαννακάκη – Λουτζάκη Άννα, Ζωγράφος
 65. Γιανναράς Ευθύμης
 66. Γιαννούσας Θωμάς
 67. Γιώτας Δημήτρης, Συντ/χος-Ιστορικός-Ερευνητής-Συγγραφέας
 68. Γιώτη Μάρθα, Φοιτήτρια
 69. Γκέλα Έλένη, Δημόσιος Υπάλληλος
 70. Γκίκα Μαρία, Ζωγράφος
 71. Γκιόκας Άγγελος, Μαθητής
 72. Γκότσης Δημήτρης, Μαθητής
 73. Γκουζούνα Χριστίνα, Δημόσιος Υπάλληλος
 74. Γκρίτσης Αντώνης,ηθοποιός
 75. Γκρίτσης Ιωάννης, Συνταξιούχος
 76. Γοριδάρη Μαρία, Οικιακά
 77. Γουλανδρής Λεονάρδος
 78. Γρηγοριάδης Παναγιωτης - Επιχειρηματίας
 79. Δαμάσκος Αναστάσιος, Ιδ. Υπάλληλος
 80. Δαμάσκος Γεώργιος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος
 81. Δαμάσκος Δημήτρης, Δημόσιος Υπάλληλος
 82. Δαμάσκου Αριάδνη,μαθήτρια
 83. Δαμάσκου Καλλιόπη, Ιδ. Υπάλληλος
 84. Δαμάσκου Χαρά, Μαθήτρια
 85. Δαμάσκου Χριστίνα, Δημ. Υπάλληλος
 86. Δαμιανίδου Πηνελόπη, Διαχείριση κειμηλίων και μνημίων
 87. Δαμιανού Μαρία, Ζωγράφος
 88. Δάρας Παναγιώτης, Αρχιτέκτων
 89. Δάρδας Μάρκος, Ιδ. Υπάλληλος
 90. Δαφνή Ναταλία, Δημοσιογράφος
 91. Δεγαΐτη Χριστίνα, Δημοτικός υπάλληλος
 92. Δέδε Όλγα, Συμβολαιογράφος
 93. Δέδες Κωνσταντίνος, Πολιτικός Μηχανικός
 94. Δελαπόρτας Χρήστος, Θεολόγος
 95. Δετοράκης Γεώργιος, Οικονομολόγος
 96. Δημητρακοπούλου Αντωνία, Δικηγόρος
 97. Δημητρέση Ελένη, Ιδιωτική Υπάλληλος
 98. Δημητρέση Ελένη, Οικιακά
 99. Δημητρέση Κατερίνα, Ιδιωτική Υπάλληλος
 100. Δημητρέση Κωνσταντίνα, Οικιακά
 101. Δημητρέση Ντίνα, Ελέυθερος Επαγγελματίας
 102. Δημητρέσης Αθανάσιος, Βιοτέχνης
 103. Δημητροπούλου Όλγα-Μαρία, Μουσικός
 104. Δήμου Στέφανος, Ιδ. Υπάλληλος
 105. Διαλλυνά Ειρήνη , φιλόλογος
 106. Δίελα Ελένη, Δημόσιος Υπάλληλος
 107. Δίελας Δημήτρης, Κεραμιστής
 108. Δίελας Ιωάννης, Αξιωματικός Π.Α.
 109. Δίελας Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 110. Δίελας Ιωάννης, Ιδιωτικός υπάλληλος
 111. Διονυσοπούλου Πόπη, Οικιακά
 112. Διπλάρης Κωνσταντίνος, Ιδ. Υπάλληλος
 113. Δούκα Στέλλα, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 114. Δούκας Δημήτριος, Συνταξιούχος
 115. Δούλφης Ιωάννης, Συνταξιούχος
 116. Δουραμάνη Ιωάννου, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 117. Δραγούνη Ολυμπία, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής
 118. Ειδησιογραφικό-Αχαρνόραμα, Ηλεκυρονική Εφημερίδα
 119. Ελευθεράκος Σπύρος ,ιδ. Υπάλληλος
 120. Ελευθεράκου Ελένη,  δημοτική σύμβουλος
 121. Ελευθεριάδου Σοφία, Φοιτήτρια
 122. Ευαγγελάτος Γεράσιμος, Χειρ. Οδοντίατρος
 123. Ευαγγελάτου Ευαγγελία, Συνταξιούχος
 124. Ευαγγελία Ράπτου, Συνταξιούχος
 125. Ευαγγελινού Δέσποινα, Τοπογράφος Μηχανικός
 126. Ευαγγέλου Χρήστος, Συντ. Δημ. Υπάλληλος
 127. Ευθυμιάδου Όλγα, Οικιακά
 128. Ευθυμίου Στέλλα, Οικιακά
 129. Ευθυμίου Στέλλα, Οικιακά
 130. Ευσταθίου Δημήτρης, Ηλεκτρονικός
 131. Ευσταθίου Φανή, Οικιακά
 132. Ζαφείρη Χριστίνα
 133. Ζαχαρόπουλος Αλέξανδρος, Πολιτ. Μηχανικός / Γεωλόγος
 134. Ζεγλινά Άννα
 135. Ζέρβα Δήμητρα, Ηθοποιός
 136. Ζέρβας Διαμαντής, Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας
 137. Ζήσιμος Κωνσταντίνος, Συνταξιούχος
 138. Ζίγκηρης Κώστας, Δημοσιογράφος-Καθηγητής Τ.Ε.Ι.
 139. Ζούμπου-Τζάκου Αικατερίνη, Συνταξιούχος
 140. Ηλίας Αθανάσιος, Χημικός Μηχανικός
 141. Ηλίας Μελέτης, Ηθοποιός
 142. Ηλιόπουλος Θεόδωρος, Αρχαιολόγος
 143. Θεοδοσίου Πέτρος, Εφημέριος Αγ. Βλασίου
 144. Θεοδωροπούλου Ευαγγελία, Οικιακά
 145. Θωμοπούλου Μαρία, συνταξιούχος ΔΕΗ
 146. Ιακοβίδου Τάνια, Δημοσιογράφος
 147. Ιωαννίδου Μαρία, Φιλόλογος
 148. Καβαλιέρου Ελένη, Οικιακά
 149. Καλαντζή Καλλιόπη, Συνταξιούχος
 150. Καλαντζης Χρήστος, Συνταξιούχος
 151. Καλαφάτη Πόπη, Θεατρολόγος
 152. Καλογεροπούλου Βασιλική, Συμβολαιογράφος
 153. Καλοδούκα Δέσποινα, Τραπεζικός Υπάλληλος
 154. Καλομοίρης Μιχάλης
 155. Καλούτσα Μαρία, Πολιτ.Μηχανικός
 156. Καλλίλα Ειρήνη, οικιακά
 157. Καμπόλης Οδυσσέας, Επικεφ. Παράταξης «Αχαρνείς», τέως Δικ. Λειτουργός
 158. Καραβίας Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός
 159. Καραγιάννη Κωνσταντίνα, Συνταξιούχος
 160. Καραδήμας Δημήτρης, Ναυπηγός-Μηχανολόγος
 161. Καρακωσταντόγλου Περικλής, Ηθοποιός
 162. Καραμιντζίου Μαρία, Συνταξιούχος
 163. Καράμπελα Αναστασία, Διαιτολόγος
 164. Καρκαλούσου Αικατερίνη, Δικαστικός Λειτουργός
 165. Κάρλου Αργυρώ, Δικαστική Επιμελήτρια
 166. Κασελίμη Ευαγγελία, Νομικός,Τραπεζικός υπάλληλος
 167. Κασσωτάκη Ελένη, Αρχαιολόγος-Δήμου Αχαρνών
 168. Κατάρα Μαρία, Ιδ. Υπάλληλος
 169. Κατάρα Μαρία, Οικιακά
 170. Κατάρας Σπυρίδωνος, Φιλόλογος
 171. Κατράνη Διαμαντία –Μαρία
 172. Κατσανδρής Σωτήριος, Εισοδηματίας
 173. Κατσανός Λεωνίδας, Συνταξιούχος ΟΣΕ
 174. Κατσανός Ταξιάρχης, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 175. Κατσανού Βασιλική, Οικιακά
 176. Κατσανού Ελένη, Υπάλληλος ΤΡΑΙΝΟΣΕ
 177. Κατσιγιάννης Αθανάσιος , τ. Bουλευτής Πολιτικός Μηχανικός
 178. Κατσικονούρη Χριστίνα, Φιλόλογος-Εθνολόγος
 179. Καψιώτη-Βρεττού Δήμητρα, Δικηγόρος
 180. Κετσετσίδης Κωνσταντίνος, -
 181. Κεφαλά Δήμητρα, Εκπαιδευτικός
 182. Κεφάλα Σπυριδούλα, Δημοτική Υπάλληλος
 183. Κιτσανέλης Δημήτρης
 184. Κίτσια Μαρία, Οικιακά
 185. Κλαδιά Μαργαρίτα, Ιστορικός Αρχαιολόγος
 186. Κοκκίνη Γεωργία, Φοιτήτρια
 187. Κολέλης Σπύρος, Ηχολήπτης- Μουσικός
 188. Κολετζάκης Ιδομενέας, Γεωπόνος-Οικονομολόγος
 189. Κολυβά Νίκη, Συνταξιούχος –Τραπεζικός
 190. Κοντός Χάραλαμπος, Μαθηματικός
 191. Κοσμίδης Γιάννης, Ελεύθερος Επαγγελματίας
 192. Κουμπούρη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός
 193. Κουμπούρης Ιωάννης, Εκτυπώσεις
 194. Κουρουπάκης Γεώργιος , έμπορος
 195. Κουρουτσίδη Ελένη, Αρχαιολόγος – Μουσειολόγος
 196. Κούρτη Αναστασία, Επιχειρηματίας
 197. Κουτσοδήμος Κυριάκος, Μαθητής
 198. Κουτσολέλος Γιώργος, Μαθητής
 199. Κουτσολέλος Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός
 200. Κουφάκη Ιωάννα, Έμπορος
 201. Κυριαζόπουλος Ηλίας, Συνταξιούχος
 202. Κυριάκης Δημήτριος
 203. Κωσταρέλλος Ευρύμαχος, Καθηγητής
 204. Κωστοβασίλης Βασίλης, Αρχιτέκτων – Πολεοδόμος
 205. Λαδά Ευγενία, συνταξιούχος
 206. Λαζαρίδης Χριστόφορος, Ιδ. Υπάλληλος
 207. Λαζάρου Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός
 208. Λαζάρου Ορφέας, Φοιτητής
 209. Λαζάρου Σπυριδούλα, Ζωγράφος
 210. Λαποκωσταντάκη Μαρία, Ιδ. Υπάλληλος
 211. Λάσκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής
 212. Λελίδης Ιωάννης, Φυσικός
 213. Λιβάνου Μαρία, δασκάλα χορού
 214. Λιλή Μαρία, Δικηγόρος
 215. Λιόση Αγγελική, Ψυχολόγος
 216. Λιόση Ειρήνη, Συμβολαιογράφος
 217. Λιόση Μαρία, Οικιακά
 218. Λιόση Σοφία, Επιδημιολογός
 219. Λιόσης Γεώργιος, Παιδίατρος
 220. Λογοθέτης Δημήτρης ,Δικηγόρος
 221. Μαθιάσος Βασίλειος
 222. Μαθιάσου Μαρία, Οικιακά
 223. Μαθιάσου Χρυσούλα
 224. Μακρή Βασιλική, Ιδιωτική Υπάλληλος
 225. Μακρή Νίκη, Φοιτήτρια
 226. Μακρής Γεώργιος, Ηλεκτρολόγος
 227. Μακρής Θωμάς, Μαθηματικός
 228. Μακρής Νίκος, Αναλυτής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
 229. Μακροδημήτρης Νικόλαος, Εκτελωνιστής
 230. Μαλαβάκη Βασιλική ,αθηγήτρια Αγγλικών
 231. Μαλαβάκη Ελένη, Οικιακά
 232. Μαλαβάκης Θεόδωρος, Δημόσιος υπάλληλος
 233. Μαλακατέ Ιωάννα, Ηθοποιός –Θέατρο Τέχνης
 234. Μάνης Θεόδωρος
 235. Μαράτσης Μάριος, Μηχανικός Αυτοκινήτων
 236. Μαρίνη Αικατερίνη, Δημοτική Υπάλληλος
 237. Μαρίνη Αγγελική, Συνταξιούχος
 238. Μαρίνη Αλεξάνδρα
 239. Μαρίνη Γεωργία, Φοιτήτρια
 240. Μαρίνη Ελένη.ξεναγός
 241. Μαρίνη Μαρία, Οικιακά
 242. Μαρίνη Ορσαλία, Άνεργη
 243. Μαρίνη Χριστίνα, Οικιακά
 244. Μαρίνης Δαβίδ, Δικηγόρος
 245. Μαρίνης Ευάγγελος, Συνταξιούχος
 246. Μαρίνης Ιωάννης, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 247. Μαρίνης Ιωάννης, Οδηγός
 248. Μαρούγκα Άννα, Βιοχημικός
 249. Μασουρίδου Χριστίνα,άνεργη
 250. Ματάρα Αλεξάνδρα, Οικιακά
 251. Ματαράγκα Κατερίνα, γραφίστρια
 252. Ματάρας Βασίλης, Ηλεκτρολόγος
 253. Ματουκάς Ιωάννης, Συνταξιούχος
 254. Μαυρίδης Δημήτρης, Πολ. Μηχανικός
 255. Μαυρογεώργη Γεωργία, Ηθοποιός
 256. Μαυρόπουλος Μιλτιάδης
 257. Μεγαγιάννη-Κατσανδρή Αιμιλία, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 258. Μεριζόγλου Σοφία, Ιδ.Υπάλληλος
 259. Μερκουριάδης Παντελής, Εισοδηματίας
 260. Μίχα Αιμιλία, Συνταξιούχος
 261. Μίχα Ελένη, Μαθήτρια
 262. Μίχα Ευαγγελία, Οικιακά
 263. Μίχα Μαρία-Γεωργία, Μαθήτρια
 264. Μίχα Χριστίνα ,Ιδιωτικός Υπάλληλος
 265. Μιχαλάκη Φανή, Συνταξιούχος
 266. Μίχας Δημήτρης, Δικηγόρος
 267. Μίχας Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος
 268. Μίχας Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος
 269. Μίχας Ιωάννης, Οινολόγος
 270. Μουτάφη Βαρβάρα, Φοιτήτρια
 271. Μπαζεριάνου Μαρίνα, Δημ. Υπάλληλος
 272. Μπακάλη Βίκη, Καθηγήτρια Γαλλικής
 273. Μπακαλίδης Κωνσταντίνος, Ιδιώτης
 274. Μπακόλας Χαρίλαος, Λιμενικός
 275. Μπαλαμώτη Αικατερίνη, Φοιτήτρια
 276. Μπαλαμώτη Αικατερίνη, Φοιτήτρια
 277. Μπαλή Γεωργία, Συνταξιούχος
 278. Μπαλή Τριάδα, Φοιτήτρια Ιατρικής
 279. Μπαλιούδη κατερίνα, Μαθήτρια
 280. Μπάλλιου Εύα,συν/χος
 281. Μπάλσης Νικόλαος
 282. Μπαρμπάρης Δημήτριος, Τεχνικός Η/Υ
 283. Μπεκιάρη Αλεξάνδρα,συν/χος
 284. Μπούνταλη Αλεξάνδρα, εκπαιδευτικός
 285. Μπούτσικος Κωνσταντίνος, Μαθηματικός
 286. Μπράχου Αναστασία, Παιδίατρος
 287. Μπρέμπος Σπύρος
 288. Νάντης Χρήστος,μαθητής
 289. Νάσιου Φωτεινή, Δημόσια Υπάλληλος
 290. Νησίδης Ιωάννης, Ελεύθερος Επαγγελματίας
 291. Νίκα Αγαθή, Οικιακά
 292. Νίκα Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός
 293. Νίκα Ελένη,συνταξιουχος
 294. Νίκα Ελευθερία, Συνταξιούχος δημοσίου
 295. Νίκα Μαρία, Οικιακά
 296. Νίκα-Κούρτη Μαρία, Δημόσιος Υπάλληλος
 297. Νίκας Αναστάσιος, Πυροσβέστης
 298. Νίκας Βασίλειος, Πρόεδρος Ορειβατικού Συλλόγου Αχαρνών
 299. Νίκας Γεώργιος, Πολ. Μηχανικός
 300. Νίκας Ευάγγελος, Δημ. Υπάλληλος
 301. Νίκας Ιωάννης, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 302. Νίκας Νίκος, Ηθοποιός
 303. Νικητοπούλου Αγγελική, Καθηγήτρια Φιλόλογος
 304. Νικολακοπούλου Αλίκη, Αρχιτέκτων
 305. Νισλόγλου Δήμητρα, Μαθήτρια
 306. Νίωρα Σιδέρη Κωνσταντίνα, Ιδ. υπάλληλος
 307. Νιώρας Γεώργιος, Συνταξιούχος
 308. Νιώρας Κωνσταντίνος, Στρατιωτικός
 309. Νομικός Ιωάννης, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 310. Νούσης Αλέξανδρος, Φοιτητής
 311. Ντάλα Βασιλική, Δικηγόρος
 312. Ντάλα Γεωργία, Δικηγόρος
 313. Ντάλη Κωνσταντίνα, Βρεφονηπιοκόμος
 314. Ντάση Ελευθερία, Ιατρός
 315. Ντάση Φανή, Οικιακά
 316. Ντέλλα Βασιλική, Φοιτήτρια
 317. Ντούρος Γεώργιος, Χημικός Εκπαιδευτικός
 318. Ντούρος Σωτήρης , Δήμαρχος Αχαρνών Πολιτικός Μηχανικός
 319. Ντούρος Χρήστος, Δημοτικός Υπάλληλος
 320. Ντούρου Κατερίνα, Εκπαιδευτικός
 321. Ντούρου Χριστίνα, Ιδιωτική Υπάλληλος
 322. Ξύδης Μάριος, Ιδ. Υπάλληλος
 323. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΕΒΑΣ
 324. ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, Σωματείο
 325. Ορφανίδη Αναστασια. Ελεύθ. επαγγελματίας
 326. Ορφανίδης Δημήτριος, Ελέθ. επαγγελματίας
 327. Ορφανίδης Ιωάννης, Φοιτητής
 328. Ορφανίδης Χρήστος, Φοιτητής
 329. Ουρανού Δέσποινα, μαθήτρια
 330. Ούτσικα Ευρυδίκη, Μαθήτρια
 331. Ούτσικα Σμαραγδή, Μαθήτρια
 332. Ούτσικας Ιωάννης, Μαθητής
 333. Ούτσικας Κωνσταντίνος, Μαθητής
 334. Παγώνα Παγώνα, Οικιακά
 335. Παγώνας Αριστείδης, Φοιτητής
 336. Παγώνας Κυριάκος, Αγρότης
 337. Παθιακάκη Βασιλική, Φιλόλογος
 338. Παλαιολόγος Δημήτριος, Στρατιωτικός Ε.Α
 339. Παλατσίδου Ευαγγελία, Μαία
 340. Παλούμπη Ζαφειρία, Ψυχίατρος
 341. Παμουκτσόγλου Αναστασία, Εκπαιδευτικός
 342. Παναγιωτίδης Νικόλαος, Επιπλοποιός
 343. Παναγιωτόπουλος Σωκράτης, Αλουμινάς
 344. Παναγόπουλος Αντώνιος, Συνταξιούχος
 345. Παναγοπούλου Νίκη, Οικιακά
 346. Παπαβασιλείου Γεώργιος, Μαθητής
 347. Παπαβασιλείου Δημήτρης, Φοιτητής
 348. Παπαβασιλείου Ειρήνη-Ζωή, Μαθήτρια
 349. Παπαβασιλείου Ελένη-Χρυσάνθη, Μαθήτρια
 350. Παπαβασιλείου Χρήστος, Καθηγητής
 351. Παπαγεωργίου Ασπασία, Καθηγήτρια Αγγλικών
 352. Παπαγιαννοπούλου Χρυσούλα
 353. Παπαδάκη Μαρία, Φιλόλογος
 354. Παπαδάκου Ράνια, Ηθοποιός – Δικηγόρος
 355. Παπαδημητρίου Ασπασία
 356. Παπαδημητρίου Δημήτρης, Οικονομολόγος – Επικοινωνιολόγος
 357. Παπαδοπούλου Αγγελική, Συνταξιούχος ΕΠΕ
 358. Παπάζογλου Γεώργιος, Τεχν.Γεωπόνος
 359. Παπαηλίου Πάσση
 360. Παπαθανασόπουλος Σταύρος, Ιδ. Υπάλληλος
 361. Παπαθανασοπούλου Νικόλαος, Συντ. Εκπαιδευτικός
 362. Παπακυρίλλου Δέσποινα, Νηπιαγωγός
 363. Παπαμιχαήλ Ιωάννης, Ιδ. Υπάλληλος
 364. Παπανίκα Φραντζέσκα, Επιχειρηματίας   
 365. Παπασταματίου Κατερίνα Φανή, Δημοσιογράφος
 366. Παπασωτηρίου Αθηνά, Υπάλληλος Φαρμακείου
 367. Παπασωτηρίου Ηλίας, Εκπαιδευτικός
 368. Παπασωτηρίου Ιωάννης, Ανθοκόμος
 369. Παπουτσή Ζωή, Δημ. Υπάλληλος
 370. Παππά Χριστίνα, Καθηγήτρια Αγγλικών
 371. Παππού Σοφία, Σπουδάστρια
 372. Παππούς Ευάγγελος, Οικονομολόγος
 373. Παραγιός Χρήστος
 374. Παρασκευάς Σταμάτης,φοιτητής
 375. Παρασκευοπούλου Γεωργία- Αικατερίνη (Λίνα), Περιβαλλοντικός ψυχολόγος
 376. Παρούση Αιμιλία, Ιατρός
 377. Πασχαλίδης Ανδρέας, Εκπαιδευτικός
 378. Πατρικαρέας Γρηγόρης, Ηθοποιός
 379. Πατρινού Ιωάννα, Εκπαιδευτικός
 380. Παυλάκη Αικατερίνη, Θεατρολόγος-Ηθοποιός
 381. Παυλοπούλου Κωνσταντίνα, Καθηγήτρια
 382. Πεδιαδίτη Μαρία,μαθητρια
 383. Πεδιαδίτη Φωτεινή,μαθητρια
 384. Πεδιαδίτης Στέργιος, Πολιτικός Μηχανικός
 385. Πελεκίδης Μιχάλης, Ιδ. Υπάλληλος
 386. Πελέχα Σοφία, Οικιακά
 387. Περράκη Αθηνά, Δημοσιογράφος
 388. Περράκης Γεώργιος, Δικηγόρος
 389. Πετούμενου Παρασκευή,-
 390. Πλατυπόδης Λαμπρινός, Καθηγητής
 391. Ποιμενίδου Χρυσούλα, Ελεύθερος Επαγγελματίας
 392. Πομόνη Δέσποινα, Ιδ. Υπάλληλος
 393. Πουκλιστής Ευάγγελος, Συνταξιούχος
 394. Πουραίμη Κωνσταντίνα, Τραπεζικός Υπάλληλος
 395. Πουραίμη Μαρία, Οικιακά
 396. Πουραϊμη Φανή, Δικηγόρος
 397. Πουραίμης Νικόλος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 398. Πουταχίδου Χριστίνα, Συνταξιούχος
 399. Πρωτοψάλτης Ιωάννης, Ηλεκτρονικός
 400. Ράμμου Ασημίνα, Δημοτ.Υπάλληλος
 401. Ράμμου Ευθυμία, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 402. Ραπτοτάσιου Κλεοπάτρα, Βοηθός λογιστή
 403. Ρεκατσίνας Ιωάννης, Στρατιωτικός
 404. Ρήγας Νικόλαος, Συνταξιούχος-Τορναδόρος
 405. Ροζακέα Μαρία
 406. Ρόκκα Αγγελική, Ιδ. Υπάλληλος
 407. Ρούβας Ανδρέας , Καθηγητής
 408. Ρουσάκη Χρυσούλα, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 409. Σαββίδης Νικόλαος, Ελεύθερος Επαγγελματίας
 410. Σαμαρόπουλος Αντώνης, Συνταξιούχος
 411. Σαμαροπούλου Σοφία, Φοιτήτρια
 412. Σαμαροπούλου-Βρεττού Μαρία, Δημ. Υπάλληλος
 413. Σαργέντης Αναστάσιος, Ιερέας
 414. Σαρδελή Λαμπρινή, εκπαιδευτικός
 415. Σαρρής Ιωάννης, Προγραμματιστής
 416. Σβάνα Αθανασία, Οικιακά-Πρώην Μοντελίστ
 417. Σγαρδέλη Κυριακή, Ιδ. Υπάλληλος
 418. Σιγιάννης Ελευθέριος, Μαθητής
 419. Σιρινίδου Αννα,-
 420. Σκορδά Αγαθή, Οικιακά
 421. Σκουλικά Ελένη, Δημοτ. Υπάλληλος
 422. Σκουρά Μαρία, Ιδ. Υπάλληλος
 423. Σκρέκης Ιωάννης, Μηχανολόγος
 424. Σπαντιδάκη Ευανθία, Επιχειρηματίας
 425. Σταθακάρου Παρασκευή, Υπάλληλος
 426. Στάικου Ιφιγένεια, Ηθοποιός
 427. Σταματόγιαννη Μαίρη ,Ασκούμενη Δικηγόρος
 428. Σταματόγιαννης Αθανάσιος, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 429. Στάμος Βασίλης, Φωτογράφος
 430. Στάμου Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός
 431. Σταυρακάκης Γιάννης, Συνταξιούχος
 432. Σταύρου Γεώργιος , ιδιωτικός υπάλληλος
 433. Στουραϊτη Μαρία, Συνταξιούχος
 434. Συντιχάκης Γεώργιος, -
 435. Συρμάς Αλκιβιάδης, Ιδ. Υπάλληλος
 436. Σωτηρίου Αναστάσιος, Φωτογράφος
 437. Σωτρίνη Άννα, Συγγραφέας
 438. Τέγου Ελένη, Δημ.Υπάλληλος
 439. Τζάβλας Μιχαήλ, Ανθοπαραγωγός
 440. Τζάκου Ερμιόνη, Τραπεζικός Υπάλληλος
 441. Τζάμου Χριστίνα, Τελειόφοιτος Αρχιτεκτονικής ΕΜΠ
 442. Τζεμπετζή Ελένη, Συμβολαιογράφος
 443. Τζιβέλου Παναγιώτα, εκπαιδευτικός
 444. Τούντα-Καβά Μαρία, επιμελήτρια συγγραφικών κειμένων
 445. Τουλικάρογλου Σάββας, Συνταξιούχος
 446. Τουλικάρογλου Σταυριάννα, Τελειόφοιτος Μαιευτικής
 447. Τουλικάρογλου Χρήστος, Τεχνολόγος Ιατρικών Οργάνων
 448. Τουμπανάκης Δημήτριος, Απόστρατος Αξιωμ. Π.Ν.
 449. Τούντα Αναστασία, Μαθήτρια
 450. Τούντας Δημήτριος, συγγραφέας, ζωγράφος,δημοσιογράφος
 451. Τούση Μαρία, Μαθημητικός
 452. Τριανταφύλλου Αγγελική, Οικιακά
 453. Τριβέλλα Ισιδώρα
 454. Τσάμαλη Αναστασία – Βασιλική
 455. Τσαμπας Στέφανος ,συνταξιούχος
 456. Τσάτσος Δημήτριος, Συνταξιούχος ΟΣΕ
 457. Τσατώβ Ειρήνη, Έμπορος
 458. Τσεβάς Χρήστος, Ζωγράφος
 459. Τσεκούρας Γεώργιος, Οικονομολόγος
 460. Τσιακανίκα Μαρία, Συνταξιούχος
 461. Τσιακανικά-Μαρίνη Λούλα, Πολιτικός Μηχανικός
 462. Τσίλη Μαριάννα, Καθηγήτρια Γαλλικών
 463. Τσίλη Μαρίνα, Συνταξιούχος
 464. Τσίλης Δημήτρης, Σκηνοθέτης τηλεόρασης
 465. Τσιμάνη Παναγιώτα, Ιδ. Υπάλληλος
 466. Τσολακίδης Βασίλειος, Συνταξιούχος -Ναυπηγός
 467. Τσολακίδου Κυριακή, Ιδ. Υπάλληλος
 468. Τσουκλείδου Κωνσταντίνα
 469. Τσούλφα Αναστασία, ελ. επαγγελματίας
 470. Τσουντίνοβα Ναταλία, Ιδ. Υπάλληλος
 471. Τσούπρα Ιωάννα, Υπάλληλος Δ.Ε.Η.
 472. Τσουράπα – Σεπέτα Καίτη, Συντ. Καθηγήτρια
 473. Φαλλιέρος Δημήτρης, Εμπορος
 474. Φιλιππάτος Ιωάννης, Τζάκια-Μάρμαρα
 475. Φίλιππος Βαρελάς, Υπάλληλος
 476. ΦΙΛΟΤΕΧΝΗ ΛΕΣΧΗ ΑΧΑΡΝΩΝ, Σωματείο
 477. Φλόκα Γεωργία, Ιδ. Υπάλληλος
 478. Φραγκογιάννη Αδαμαντία, Οικιακά
 479. Φραγκουλόπουλος Ανδρέας, Εκπαιδευτικός
 480. Φυτά Αικατερίνη, Δημόσιος Υπάλληλος
 481. Φυτάς Αναστάσιος, Βιβλιοπώλης
 482. Φυτάς Γεώργιος,Πρόεδρος ΙΛΕΑ, Βιολόγος
 483. Φυτάς Ευάγγελος, Ασφαλιστής
 484. Φώτη Ευθυμία, Ιδ. Υπάλληλος
 485. Φώτος Γιάννης, Χημικός Μηχανικός
 486. Χαινταρλή Θάλεια(Ευθαλεία),Συνταξιούχος Α.Τ.Ε
 487. Χαλίκη Ευανθία, Ιδ. Υπάλληλος
 488. Χαραλαμπίδης Γεώργιος, Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού Η/Υ
 489. Χαραλαμπίδης Γιώργος, Ιδ. Υπάλληλος
 490. Χασάνης Εμμανουήλ, Φαρμακοποιός
 491. Χατζή Γεωργία, Ιδιωτική Υπάλληλος
 492. Χατζημήτρος Γεώργιος, Έμπορος
 493. Χατζηπέτρος Δημήτρης ,Πολιτικός Μηχανικός
 494. Χατζηπέτρος Ιωάννης, Γεωπόνος
 495. Χατζηπέτρου Αλεξάνδρα, δημ. Υπάλληλος
 496. Χατζηπέτρου Βασιλική, Υπ. Διδάκτωρ. Παν. Πειραιώς
 497. Χατζηπέτρου Μαρία, Κτηνίατρος
 498. Χατζησπύρου Νίκος, Ιατρός
 499. ΧΙΑΚΗ Ένωση Ελευσίνος
 500. Χίου Μιχαήλ, Φιλόλογος -Γλωσσολόγος
 501. Χλέμπος Παναγιώτης
 502. Χριστοδουλάκη Ελένη, Επιχειρηματίας
 503. Χριστοπούλου Σοφία, Λογίστρια-Φοροτεχνικός
 504. Χριστοφιλάκης Ευάγγελος, Οικονομολόγος
 505. Χριστοφυλοπούλου Παρασκευή, Υφυπουργός Παιδείας
 506. Χρυσοπούλου Αννέτα, Ιδιωτικός Υπάλληλος
 507. Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος
 508. Ψιμούλη Φωτεινή, Φιλόλογος-Ιστορικός


AGiLETEQ